Ecrit par .

Palestinian protesters take part in a night protest near the border with Israel, east of Rafah in the southern Gaza Strip, on March 19, 2019. Photo by Abed Rahim Khatib/ Flash90 *** Local Caption *** ôìñèéðé ôìñèéðéí òæä âáåì òéîåúéí çééìéí øôä äôâðú ìéìä