Ecrit par .

Israeli deputy minister of Health Yaakov Litzman, director of ZIv Medical Center in Safed, Dr Salman Zarka and Ilan Shohat, mayor of Tzfat seen at the opening ceremony of a new Pet CT wing at the hospital. April 24, 2018. Photo bY David Cohen/FLASH90 *** Local Caption *** è÷ñ çðåëú îëåï ä- Pet CT äøàùåï áöôåï áîòîã ñâï ùø äáøéàåú, äøá éò÷á ìéöîï, ç"ë éôòú ùàùà áéèåï, îðäì äîøëæ äøôåàé æéå ã"ø ñìîàï æø÷à åáäùúúôåú äúåøí ãåéã ÷ìééï ðéöåì ùåàä áï 91 ùúøí ìä÷îú äîëåï.