An Israeli soldier skis in the snow covered Mount Hermon in the Golan Heights, northern Israel, on January 21, 2019. Photo by Basel Awidat/Flash90 *** Local Caption *** øîú äâåìï ùìâ äø çøîåï çåøó öôåï éùøàì ðåó ñåøéä âåìù çééì èáò Basel Awidat/Flash90
An Israeli soldier skis at Mount Hermon in the Golan Heights. (Basel Awidat/Flash90)

Related:

Après plusieurs jours de grand froid en Israël, regardez à quoi ressemble le Mont Hermon!!!