Happiness; children, israeli flag (Shutterstock) Happiness; children, israeli flag (Shutterstock)

Et 28% des israéliens ont moins de 14 ans! De belles perspectives d’avenir!!