Ecrit par .

Republican US Senator John McCain (L) shake hands with Israeli President Shimon Peres at the president's residence in Jerusalem on January 4, 2014. Photo by Yonatan Sindel/Flash90 *** Local Caption *** ùîòåï ôøñ ðùéà âåï î÷ééï ñðèåø â'åï ôâéùú ðùéà äîãéðä ùîòåï ôøñ òí äñðàèåøéí â'åï î÷ééï , ìéðãæé âøäàí å â'åï áàøåñå á áéú ä ðùéà á éøåùìéí