An Israeli man sits on a cliff over the Wadi Hawa stream path in the Negev desert, southern Israel, on April 14, 2017. Photo by Hadas Parush/Flash90 *** Local Caption *** îúáåãã öå÷ îñìåì ðçì çååä çåä äìéëä îèééìéí äðâá ðâá îãáø ãøåí éùøàì â×éôéí ðåó èáò àãîä èéåì èéåìéí