Israeli singer Noa Kirel attends a press conference on a new campaign to raise awareness of cyberbullying among youth, at the President Residence in Jerusalem on February 16, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** è÷ñ îñéáú òéúåðàéí ñééáø äòìàú äîåãòåú ìîðéòú áøéåðåú çøîåú éìãéí áðé ðåòø úåëðéú ðòä ÷éøéì æîøú ðåòø