Publicado por .

U.S. National Security Adviser John Bolton meets Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu at the Prime Minister’s Residence in Jerusalem, January 6, 2019. Photo by Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem ***HANDOUT PICTURE EDITORIAL USE ONLY/NO SALES*** *** Local Caption *** äéåòõ ìáéèçåï ìàåîé ùì àøä"á â'åï áåìèåï ðôâù òí øàù îîùìú éùøàì áðéîéï ðúðéäå áîòåï øàù äîîùìä áéøåùìéí, 6 áéðåàø 2019.